1997-05-13 11:09:01# 121. lþ.#F 123.#7. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 11:11:31| A gert 5 14:40
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 407. mál. --- Þskj. 1086.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:11]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, LB, PHB, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, JBH, PP, RA, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:09]

Ágúst Einarsson:


[11:10]

Svavar Gestsson: