1997-05-13 11:14:22# 121. lþ.#F 123.#12. fundur. Staða þjóðkirkjunnar., til 11:14:42| L gert 14 10:15
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Staða þjóðkirkjunnar, 3. umr.

Stjfrv., 301. mál. --- Þskj. 1205.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

Of seint komið fram. --- Afbrigði samþ. með 47:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
HBl.

15 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, JBH, KH, MF, ÓÖH, PP, RA, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Of skammt var liðið frá útbýtingu --- Afbrigði samþ. með 48 shlj. atkv.