1997-05-13 16:17:21# 121. lþ.#F 123.#12. fundur. Staða þjóðkirkjunnar., til 16:19:24| A gert 14 12:18
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Staða þjóðkirkjunnar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 301. mál. --- Þskj. 1205.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:19]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (BH, GÁ, HG, KH, MF, RA, SJóh, StG, SvG) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁJ, DO, FI, GÁS, HjÁ, ÍGP, JBH, PP, SighB, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:18]

Stefán Guðmundsson: