1997-05-13 16:19:25# 121. lþ.#F 123.#13. fundur. Biskupskosning., til 16:19:57| A gert 5 14:40
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Biskupskosning, frh. 3. umr.

Stjfrv., 302. mál (kosningarréttur við biskupskjör). --- Þskj. 1206.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:19]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, JóhS, KF, KHG, KÁ, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

17 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁRJ, DO, FI, GÁS, HjÁ, ÍGP, JBH, JónK, KH, PP, RA, SighB, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.