1997-05-13 16:22:34# 121. lþ.#F 123.#16. fundur. Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala., til 16:23:13| A gert 14 12:18
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala, frh. 3. umr.

Stjfrv., 28. mál (heildarlög). --- Þskj. 1207.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:23]

Frv. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁJ, DO, FI, FrS, GÁS, HjÁ, ÍGP, JBH, ÓÖH, PP, SighB, SJS, ÖS) fjarstaddir.