1997-05-13 16:24:27# 121. lþ.#F 123.#19. fundur. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar., til 16:24:56| A gert 14 12:18
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 364. mál. --- Þskj. 1211.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:24]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

15 þm. (ArnbS, ÁJ, DO, EKG, FI, FrS, GÁS, HjÁ, ÍGP, JBH, ÓÖH, PP, SighB, SJS, ÖS) fjarstaddir.