1997-05-13 16:24:59# 121. lþ.#F 123.#20. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 16:26:36| A gert 14 12:18
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 528. mál (skatthlutfall, barnabætur o.fl.). --- Þskj. 1213.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:26]

Frv. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁJ, DO, EKG, FI, FrS, GÁS, HjÁ, ÍGP, JBH, ÓÖH, PP, SighB, SP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:25]

Svavar Gestsson: