1997-05-13 16:36:42# 121. lþ.#F 123.#33. fundur. Vátryggingastarfsemi., til 16:48:07| A gert 14 17:51
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Vátryggingastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 485. mál (EES-reglur). --- Þskj. 816, nál. 1180, brtt. 1181.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:37]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1181,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1181,2 samþ. með 51 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

6.--11. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1181,3 samþ. með 52 shlj. atkv.

12. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1181,4 samþ. með 49 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1181,5 (ný 14. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

15. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1181,6 samþ. með 50 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (EgJ) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁJ, FI, FrS, GÁS, HjÁ, JBH, ÓÖH, PP, RA, SighB, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1181,7 samþ. með 50 shlj. atkv.

17. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

18.--20. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1181,8 samþ. með 51 shlj. atkv.

21. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

22.--24. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1181,9 samþ. með 49 shlj. atkv.

25. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

26. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.