1997-05-14 13:17:54# 121. lþ.#F 124.#1. fundur. Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 14:12:06| A gert 15 9:19
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 189. mál. --- Þskj. 210, nál. 991 og 993, brtt. 992.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:21]

Till. í nál. 993 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 32:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (FI, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, KHG, MS, PP, SJóh, SP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:18]

Ágúst Einarsson:


[13:20]

Ögmundur Jónasson:


[13:21]

Kristín Ástgeirsdóttir:


Brtt. 992,1 (1. gr. falli brott) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (FI, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:22]

Svavar Gestsson:


2.--8. gr. (verða 1.--7. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (DO, FI, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, MS, PP, SighB, SJS, ÖS) fjarstaddir.

9. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 29:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

15 þm. (DO, EOK, FI, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, MS, PP, RG, SighB, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddir.

10. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (DO, EKG, FI, GHall, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, MS, PP, SighB, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,2 (ný grein, verður 10. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (DO, FI, GHall, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,3 (11.--15. gr. falli brott) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (DO, FI, GHall, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, MS, PP, SP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

16.--20. gr. (verða 11.--15. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (FI, GHall, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

21. gr. (verður 16. gr.) samþ. með 32:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

11 þm. (EKG, FI, GHall, HÁs, HBl, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:25]

Ögmundur Jónasson:


22.--24. gr. (verða 17.--19. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (FI, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ÍGP, KHG, MS, PP, SJS, TIO, ÖS) fjarstaddir.

25. gr. (verður 20. gr.), inngangsmálsliður og a- og b-liður, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

25. gr. (verður 20. gr.), c-liður, samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

9 þm. (FI, GHall, HÁs, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,4 (26.--29. gr. falli brott) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (DO, EKG, FI, GHall, GGuðbj, HÁs, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

30.--32. gr. (verða 21.--23. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (EKG, FI, GHall, HÁs, HjÁ, JBH, KF, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

33. gr. (verður 24. gr.) samþ. með 33:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

10 þm. (EKG, FI, GHall, HÁs, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

34.--37. gr. (verða 25.--28. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (EKG, FI, GHall, HjÁ, HG, KHG, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,5 (38.--45. gr. falli brott) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (FI, GHall, HjÁ, KHG, KPál, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

46.--47. gr. (verða 29.--30. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (FI, GHall, GÁ, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

48. gr. (verður 31. gr.), inngangsmálsliður og a-liður, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (FI, GHall, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

48. gr. (verður 31. gr.), b-liður, samþ. með 32:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

13 þm. (EgJ, EKG, EOK, FI, GHall, GGuðbj, HjÁ, HG, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

49. gr. (verður 32. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EgJ, FI, GHall, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,6 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (FI, GHall, HjÁ, KHG, MS, PP, SAÞ, SJS, ÖS) fjarstaddir.

50. gr. (verður 33. gr.), svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, FI, GHall, HBl, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,7 (ný 51. gr., verður 34. gr.) samþ. með 35:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

7 þm. (FI, GHall, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

52.--53. gr. (verða 35.--36. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

8 þm. (EKG, FI, GHall, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,8--9 (54.--55. og 66.--68. gr. falli brott) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (FI, GHall, HÁs, HjÁ, ÍGP, MS, PP, SAÞ, SJS, ÖS) fjarstaddir.

56.--65. gr. (verða 37.--46. gr.) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (FI, GHall, GÁS, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,10 (ný 69. gr., verður 47. gr.) samþ. með 35:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
BH, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, RA, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

7 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, JBH, LB, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (FI, GHall, GÁS, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,11 (ný grein, verður 48. gr.) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (FI, GHall, GÁS, HjÁ, JóhS, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,12 (ný 70. gr., verður 49. gr.), inngangsmálsliður og a-liður, samþ. með 35:17 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.

2 þm. (KH, SvG) greiddu ekki atkv.

9 þm. (FI, GHall, GÁS, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,12 (ný 70. gr., verður 49. gr.), b-liður, samþ. með 33:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

11 þm. (ÁRÁ, FI, GHall, GÁS, HjÁ, HG, MS, PP, SP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

71. gr. (verður 50. gr.), inngangsmálsliður og a-liður, samþ. með 35:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
GE, RA, SighB, SJóh, SvanJ.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (FI, GHall, GÁS, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

71. gr. (verður 50. gr.), b-liður, samþ. með 33:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

10 þm. (EgJ, FI, GHall, GÁS, HjÁ, MS, ÓÞÞ, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,13--17 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, FI, GHall, GÁS, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

72.--81. gr. (verða 51.--57. gr.), svo breyttar, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (EKG, FI, GHall, GÁS, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,18 (ný grein, verður 58. gr.) samþ. með 34:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SvanJ, SvG, ÖJ.

1 þm. (SJóh*) greiddi ekki atkv.

9 þm. (BBj, FI, GHall, HjÁ, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 992,19--22 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BBj, FI, GHall, HjÁ, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

82.--85. gr. (verða 59.--63. gr.), svo breyttar, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (BBj, FI, GHall, HjÁ, MS, ÓÖH, PP, SP, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,23 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (BBj, FI, GHall, HjÁ, MS, ÓÖH, PP, SP, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

86. gr. (verður 64. gr.), svo breytt, samþ. með 32:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

11 þm. (BBj, EgJ, FI, GHall, GÁS, HjÁ, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:39]

Ágúst Einarsson:


87. gr. (verður 65. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BBj, EOK, FI, GHall, HjÁ, MS, ÓÖH, PP, RA, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,24 (ný grein, verður 66. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (EOK, FI, GHall, HjÁ, KHG, MS, PP, RA, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,25 kölluð aftur.

88. gr. (verður 67. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (FI, GHall, GÁ, HjÁ, MS, ÓÖH, PP, SJS, VS, ÖS) fjarstaddir.

89. gr. (verður 68. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (FI, GHall, GÁ, HjÁ, ÍGP, MS, PP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,26 (ný 90. gr., verður 69. gr.) samþ. með 32:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, ÓÞÞ, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

10 þm. (EgJ, FI, GHall, GÁ, ÍGP, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:42]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 992,27 samþ. með 30:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

12 þm. (DO, FI, GuðjG, GHall, HjálmJ, ÍGP, MS, PP, SP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

91. gr. (verður 70. gr.), svo breytt, samþ. með 32:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

10 þm. (FI, GuðjG, GB, GHall, ÍGP, MS, PP, SJS, VE, ÖS) fjarstaddir.

92.--96. gr. (verða 71.--75. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

9 þm. (EgJ, FI, GuðjG, GHall, ÍGP, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,28 samþ. með 32:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

10 þm. (ÁMM, EKG, FI, GuðjG, GHall, ÍGP, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

97. gr. (verður 76. gr.), svo breytt, samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

1 þm. (RG*) greiddi ekki atkv.

8 þm. (DO, FI, GuðjG, GHall, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 992,29--30 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

6 þm. (FI, GHall, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

98.--105. gr. (verða 77.--82. gr.), svo breyttar, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

7 þm. (FI, GHall, MS, ÓÞÞ, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,31 (ný 106. gr., verður 83. gr.) samþ. með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

8 þm. (FI, GHall, KHG, KH, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

107.--109. gr. (verða 84.--86. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (FI, GHall, GGuðbj, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,32 samþ. með 36:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

7 þm. (FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

110. gr. (verður 87. gr.), svo breytt, samþ. með 36:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

7 þm. (FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

111.--116. gr. (verða 88.--93. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

8 þm. (FI, GHall, MS, PP, RA, SJS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,33 samþ. með 36:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

6 þm. (FI, GHall, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

117. gr. (verður 94. gr.), svo breytt, samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

9 þm. (EKG, FI, GHall, MS, ÓÞÞ, PP, RA, SJS, ÖS) fjarstaddir.

118. gr. (verður 95. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (DO, EKG, FI, GHall, JóhS, MS, PP, SJS, VS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,34 (ný grein, verður 96. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (FI, GE, GHall, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

119. gr. (verður 97. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

6 þm. (FI, GHall, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,35 samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

9 þm. (ArnbS, EKG, FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

120. gr. (verður 98. gr.), svo breytt, samþ. með 35:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

7 þm. (EKG, FI, GHall, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,36 (ný grein, verður 99. gr.) samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

121.--124. gr. (verða 100.--103. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

8 þm. (EKG, FI, GHall, HBl, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,37--39 samþ. með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

8 þm. (FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

125.--127. gr. (verða 104.--106. gr.), svo breyttar, samþ. með 34:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

9 þm. (EKG, FI, GHall, KHG, KPál, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

128.--132. gr. (verða 107.--111. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (FI, GHall, JóhS, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,40 samþ. með 33:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

11 þm. (EKG, FI, GHall, JóhS, KHG, MS, ÓÖH, PP, SF, SJS, ÖS) fjarstaddir.

133. gr. (verður 112. gr.), svo breytt, samþ. með 33:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

11 þm. (EKG, FI, GHall, KHG, MS, ÓÖH, PP, SF, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

134. gr. (verður 113. gr.) samþ. með 35:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
GÁS, JóhS.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (FI, GHall, KHG, MS, PP, SF, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,41--43 samþ. með 36:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

8 þm. (FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

135.--137. gr. (verða 114.--116. gr.), svo breyttar, samþ. með 35:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

9 þm. (FI, GHall, JónK, KHG, MS, PP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

138. gr. (verður 117. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRJ, FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

139. gr. (verður 118. gr.) samþ. með 35:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

8 þm. (EKG, FI, GHall, KHG, MS, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:56]

Ágúst Einarsson:


Brtt. 992,44--46 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (FI, GHall, HjálmJ, JóhS, KHG, MS, ÓÖH, PP, SP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

140.--147. gr. (verða 119.--124. gr.), svo breyttar, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (FI, GHall, HjálmJ, JóhS, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,47 kölluð aftur.

148. gr. (verður 125. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (FI, GHall, HjálmJ, ÍGP, KHG, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,48 samþ. með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

14 þm. (EKG, FI, GHall, HjálmJ, ÍGP, KHG, MS, ÓÖH, PP, SP, SJS, SvanJ, VS, ÖS) fjarstaddir.

149. gr. (verður 126. gr.), svo breytt, samþ. með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

15 þm. (ÁJ, ÁMM, FI, GHall, HjálmJ, HG, ÍGP, LB, MS, ÓÖH, PP, SP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

150.--152. gr. (verða 127.--129. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (FI, GHall, GÁS, HjálmJ, ÍGP, MS, ÓÖH, PP, SP, SJS, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,49 samþ. með 32:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

12 þm. (EKG, FI, GHall, GÁS, HjálmJ, ÍGP, MS, ÓÖH, PP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

153. gr. (verður 130. gr.), svo breytt, samþ. með 33:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

11 þm. (EKG, FI, GHall, GÁS, ÍGP, MS, ÓÖH, PP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,50--53 (nýjar 154.--156. gr., verða 131.--133. gr., og sex nýjar greinar, verða 134.--139. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, EKG, FI, GHall, HG, ÍGP, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,54 samþ. með 34:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, HG, JóhS, JBH, KÁ, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ.

2 þm. (GGuðbj*, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, FI, GHall, KHG, KH, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

157. gr. (verður 140. gr.), svo breytt, samþ. með 30:21 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

12 þm. (ArnbS, EKG, EOK, FI, GHall, MS, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,55 (158.--159. gr. falli brott) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, EgJ, FI, GHall, MS, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

160.--163. gr. (verða 141.--144. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ArnbS, FI, GHall, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

164.--165. gr. (verða 145.--146. gr.) samþ. með 33:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, MF, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

1 þm. (RG*) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁRJ, FI, GHall, LB, MS, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

166. gr. (verður 147. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, FI, GHall, MS, ÓÖH, PP, RG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,56 (ný 167. gr., verður 148. gr.) samþ. með 32:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

11 þm. (ArnbS, EKG, FI, GHall, KHG, MS, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,57 samþ. með 33:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KÁ, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

12 þm. (ArnbS, FI, GHall, GÁS, KHG, KH, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

168. gr. (verður 149. gr.), svo breytt, samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

9 þm. (ArnbS, FI, GHall, GÁS, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

169.--172. gr. (verða 150.--153. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

19 þm. (ÁE, BH, GE, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁRJ, EKG, FI, GHall, GÁS, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 992,58--59 samþ. með 33:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.

1 þm. (SvG*) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, ÁMM, FI, GHall, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

173.--174. gr. (verða 154.--155. gr.), svo breyttar, samþ. með 33:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.

10 þm. (ArnbS, FI, FrS, GHall, HG, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

175.--186. gr. (verða 157.--167. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ArnbS, FI, GHall, MS, ÓÖH, PP, SJS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:10]

Svavar Gestsson:


[14:11]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KF, KHG, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

3 þm. (HG, KÁ, RA) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ArnbS, FI, GHall, JóhS, MS, ÓÖH, PP, SJS) fjarstaddir.