1997-05-14 15:08:57# 121. lþ.#F 124.#6. fundur. Ríkisreikningur 1995., til 15:11:03| A gert 15 9:19
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur

Ríkisreikningur 1995, frh. 2. umr.

Stjfrv., 99. mál. --- Þskj. 102, nál. 1151.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:09]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

4 þm. (GGuðbj, KÁ, RA, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, ÁRJ, BH, DO, EgJ, FI, GE, HBl, HjÁ, HjálmJ, KH, MS, MF, PP, SJS, SvG, ÖS) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, BBj, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KPál, LB, ÓE, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (KÁ, RA) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BH, DO, EgJ, FI, GE, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, KH, MS, MF, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SJS, SvG, ÖS) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.