1997-05-15 10:04:16# 121. lþ.#F 127.#1. fundur. Fjárreiður ríkisins., til 10:23:04| A gert 16 8:17
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur

Fjárreiður ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 100. mál. --- Þskj. 103, nál. 1102, brtt. 1103, 1134, 1148 og 1163.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:07]

Brtt. 1103,1 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

14 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, FI, GÁS, GGuðbj, IP, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:05]

Ágúst Einarsson:


[10:06]

Ögmundur Jónasson:


1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BBj, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1103,2--15 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, JBH, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

3.--29. gr., svo breyttar, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1163 felld með 32:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, HG, JóhS, JBH, LB, MF, ÓÞÞ, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KPál, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (KHG, KH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:09]

Ögmundur Jónasson:


[10:11]

Sturla Böðvarsson:


Brtt. 1103,16 samþ. með 35:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖS.
nei:
HG, ÖJ.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, JóhS, JBH, KHG, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:12]

Ágúst Einarsson:


31.--32. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1148 felld með 34:8 atkv. og sögðu

 já:
BH, HG, KHG, MF, SJóh, SJS, SvG, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KÁ, KPál, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, JóhS, JBH, KH, LB, RG, SighB, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1134 felld með 30:9 atkv. og sögðu

 já:
BH, KHG, KH, MF, ÓÞÞ, SJóh, SJS, SvG, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁ, HjÁ, HG, JóhS, JBH, KÁ, LB, RG, SighB, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÖH, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:15]

Ólafur Þ. Þórðarson:


Brtt. 1103,17 samþ. með 46:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖS.
nei:
ÓÞÞ.

7 þm. (BH, HG, KHG, MF, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

33. gr., svo breytt, samþ. með 45:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖS.
nei:
KHG, ÓÞÞ.

7 þm. (BH, HG, MF, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

34. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÖH, PP, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.

5 þm. (HG, KHG, ÓÞÞ, PHB, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, RA, StG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1103,18--28 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

3 þm. (HG, ÓÞÞ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, BBj, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

35.--51. gr. (verða 35.--52. gr.), svo breyttar, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, BBj, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÞÞ, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1103,29 (ákv. til brb. I falli brott) samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, BBj, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÞÞ, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. II (verður ákv. til brb. I) samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMM, BBj, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÞÞ, RA, StG, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MF, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, DO, FI, GÁS, GGuðbj, MS, ÓÞÞ, RA, StG, TIO) fjarstaddir.