1997-05-15 16:14:38# 121. lþ.#F 127.#5. fundur. Búnaðargjald., til 16:34:28| A gert 16 9:15
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur

Búnaðargjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 478. mál (heildarlög). --- Þskj. 805, nál. 1192 og 1263, brtt. 1193 og 1283.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:18]

[16:15]

Egill Jónsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1283,1 felld með 39:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, RG, SvanJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

14 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, KF, KÁ, MS, MF, SighB, SvG, TIO) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:17]

Pétur H. Blöndal:


[16:18]

Lúðvík Bergvinsson:


Brtt. 1193,1 samþ. með 36:3 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
ArnbS, EgJ, PHB.

10 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, KF, KÁ, MS, MF, SighB, SvG, TIO) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 35:3 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FrS, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
ArnbS, EgJ, PHB.

8 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, KH, LB, RG, SvanJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BH, DO, EOK, FI, GHH, GHall, GGuðbj, IP, JóhS, JBH, KÁ, MS, MF, SighB, SvG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1193,2 samþ. með 37:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

12 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, KÁ, MS, MF, SighB, SvG, TIO) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

12 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, KÁ, MS, MF, RA, SighB, SvG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,3 samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KHG, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

12 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, KF, KÁ, KPál, MS, MF, SighB, SvG, TIO) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 37:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

12 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, KÁ, MS, MF, SighB, SvG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,4 samþ. með 37:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

10 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KH, LB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, KÁ, MS, MF, RG, SighB, SvG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

11 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, KH, LB, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JóhS, JBH, KÁ, MS, MF, SighB, SJS, SvG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,5 samþ. með 32:16 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
VS, VE, ÞorstP, ÁMM, BBj, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, ÓÞÞ, HÁs, HBl, HjÁ, HG, ÍGP, JónK, KHG, KPál, KF, MF, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, ÓE.
nei:
ÖS, ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, EgJ, EKG, GE, GÁS, JóhS, LB, PHB, RG, SighB, SvanJ.

4 þm. (ÖJ, HjálmJ, KÁ, KH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (TIO, BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, MS, StG, SvG) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:24]

Einar K. Guðfinnsson:


[16:24]

Guðni Ágústsson:


5. gr., svo breytt, samþ. með 33:3 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
EKG, PHB, SighB.

15 þm. (ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, MS, RA, StG, SvG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1283,2 kölluð aftur.

Brtt. 1193,6 samþ. með 38:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

14 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, MS, SvG, TIO) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 37:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

14 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KÁ, KH, MF, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BH, DO, EOK, GHall, GGuðbj, IP, JBH, LB, MS, SvG, TIO) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

15 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, GÁS, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BH, DO, EOK, FI, GHall, GGuðbj, IP, JBH, MS, SvG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,7 samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

13 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, DO, EOK, FI, GHall, GÁS, GGuðbj, IP, JBH, MS, SvG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I, svo breytt, samþ. með 33:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

14 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BH, DO, EOK, FI, GHall, GÁS, GGuðbj, HjálmJ, IP, JBH, MS, ÓÞÞ, SvG, TIO) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. II samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

14 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, EgJ, GE, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, BH, DO, EOK, FI, GHall, GÁS, GGuðbj, HjálmJ, IP, JBH, MS, SvG, TIO) fjarstaddir.

Brtt. 1193,8 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. III) samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

14 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, BH, EgJ, GE, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, EOK, FI, GHall, GÁS, GGuðbj, HjálmJ, IP, JBH, MS, SvG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1283,3 kölluð aftur.

Brtt. 1193,9 (nýr viðauki) samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, BBj, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
PHB.

16 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, BH, EgJ, GE, HjálmJ, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, DO, EOK, FI, GHall, GÁS, GGuðbj, IP, JBH, MS, SvG, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

10 þm. (ÁRJ, BH, GE, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

13 þm. (DO, EOK, FI, GHall, GÁS, GGuðbj, IP, JBH, MS, PP, SvG, TIO, ÖS) fjarstaddir.