1997-05-15 16:35:40# 121. lþ.#F 127.#7. fundur. Afréttamálefni, fjallskil o.fl., til 16:37:47| A gert 16 9:15
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur

Afréttamálefni, fjallskil o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 523. mál (örmerki). --- Þskj. 875, nál. 1199.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:36]

Brtt. í nál. 1199 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

12 þm. (DO, EOK, FI, GHall, GGuðbj, IP, JBH, LB, MS, PP, SvG, TIO) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KÁ, KH, KPál, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP.

6 þm. (BH, KHG, MF, RA, SJóh, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (DO, EOK, FI, GHall, GGuðbj, IP, JBH, LB, MS, PP, SJS, SvG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

13 þm. (DO, EOK, FI, GHall, GGuðbj, IP, JBH, LB, MS, PP, RG, SvG, TIO) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.