1997-05-15 16:41:15# 121. lþ.#F 127.#22. fundur. Ríkisreikningur 1995., til 16:41:48| A gert 20 9:20
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur

Ríkisreikningur 1995, frh. 3. umr.

Stjfrv., 99. mál. --- Þskj. 102.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:41]

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

12 þm. (DO, EOK, FI, GHall, GGuðbj, IP, JBH, LB, MS, PP, SvG, TIO) fjarstaddir.