1997-05-15 16:44:18# 121. lþ.#F 127.#23. fundur. Skipulags- og byggingarlög., til 16:44:59| A gert 16 9:15
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur

Skipulags- og byggingarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 98. mál (heildarlög). --- Þskj. 1289, brtt. 1300.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:44]

Brtt. 1300 samþ. með 44 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

20 þm. (ÁRJ, BH, DO, EgJ, EOK, FI, GHall, GGuðbj, IP, ÍGP, JBH, KPál, LB, MS, ÓÞÞ, PP, RA, SvG, TIO, ÖS) fjarstaddir.