1997-05-16 22:19:38# 121. lþ.#F 128.#1. fundur. Lánasjóður íslenskra námsmanna., til 22:36:42| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Lánasjóður íslenskra námsmanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 531. mál (endurgreiðsla o.fl.). --- Þskj. 885, nál. 1221 og 1312, brtt. 1222 og 1313.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:20]

Brtt. 1313,1 felld með 33:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GHall, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁJ, BH, DO, EgJ, GE, GGuðbj, HBl, ÍGP, JBH, LB, MF, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1222,1 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, BH, DO, EgJ, GE, GGuðbj, HBl, ÍGP, JBH, MF, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1222,2 samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1222,3 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÖJ.

5 þm. (EKG, GÁS, HG, KÁ, KH) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:22]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 1313,2, inngmgr. og 1.--2. mgr., felld með 37:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:24]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Brtt. 1313,2, 3. mgr., felld með 37:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:25]

Svanfríður Jónasdóttir:


3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS*, GÁ, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁRJ, HG, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, HjÁ, ÍGP, JBH, LB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkv.]

Brtt. 1313,3 felld með 37:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:27]

Svanfríður Jónasdóttir:


4. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1313,4 felld með 37:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

9 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, RG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:29]

Sigríður Jóhannesdóttir:


5. gr. (verður 6. gr.), inngmgr. og 1. efnismgr., samþ. með 37:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.

8 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:30]

Kristín Halldórsdóttir:


5. gr. (verður 6. gr.), 2.--3. efnismgr., samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1222,4 samþ. með 55 shlj. atkv.

6. gr. (verður 7. gr.), svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (SJS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1313,5 felld með 37:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

9 þm. (ÁJ, BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, LB, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:33]

Svanfríður Jónasdóttir:


7. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

8.--12. gr. (verða 9.--13. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

11 þm. (ÁJ, BH, GE, GÁ, GGuðbj, ÍGP, JBH, LB, RG, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:35]

Svavar Gestsson: