1997-05-16 23:23:26# 121. lþ.#F 128.#25. fundur. Fjárreiður ríkisins., til 23:25:04| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Fjárreiður ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 100. mál. --- Þskj. 1305, brtt. 1339.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:24]

Brtt. 1339 samþ. með 53 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 49:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.
nei:
ÓÞÞ, ÖJ.

12 þm. (BH, GE, GB, GGuðbj, ÍGP, JBH, LB, MS, ÓÖH, SAÞ, StB, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[23:24]

Svavar Gestsson: