1997-05-16 23:25:06# 121. lþ.#F 128.#26. fundur. Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 23:28:45| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 189. mál. --- Þskj. 1278, frhnál. 1327, brtt. 1328.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:25]

Brtt. 1328 samþ. með 38:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.
nei:
SJS.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, LB, TIO) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.
nei:
ÖJ.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, GÁS, GÁ, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, ÓÞÞ, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, LB, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[23:26]

Ögmundur Jónasson: