1997-05-16 23:29:35# 121. lþ.#F 128.#28. fundur. Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða., til 23:31:18| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 477. mál (heildarlög). --- Þskj. 1315.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:31]

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.

9 þm. (BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, MF, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.