1997-05-16 23:31:19# 121. lþ.#F 128.#29. fundur. Búnaðargjald., til 23:33:47| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Búnaðargjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 478. mál (heildarlög). --- Þskj. 1316.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:33]

Frv. samþ. með 41:3 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JónK, KF, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.
nei:
ArnbS, EgJ, PHB.

12 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, GÁS, JóhS, KÁ, KH, LB, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, MF, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[23:32]

Egill Jónsson: