1997-05-16 23:34:13# 121. lþ.#F 128.#30. fundur. Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., til 23:35:22| A gert 21 8:13
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur

Afréttamálefni, fjallskil o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 523. mál (örmerki). --- Þskj. 1318, brtt. 1341.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:34]

Brtt. 1341 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÞÞ, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PP) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, ÍGP, JBH, MF, ÓÖH, TIO) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, ÍGP, JBH, LB, MF, TIO) fjarstaddir.