1997-05-16 23:37:25# 121. lþ.#F 129.#1. fundur. Lánasjóður íslenskra námsmanna., til 23:37:43| A gert 20 11:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Lánasjóður íslenskra námsmanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 531. mál (endurgreiðsla o.fl.). --- Þskj. 1342.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:37]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KF, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP.

10 þm. (ÁRJ, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, GE, GÁS, GGuðbj, ÍGP, JBH, MF, TIO, ÖS) fjarstaddir.