1997-05-16 23:38:05# 121. lþ.#F 129.#2. fundur. Álbræðsla á Grundartanga., til 23:39:04| A gert 20 11:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Álbræðsla á Grundartanga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 445. mál. --- Þskj. 1343.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:38]

Frv. samþ. með 42:9 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.

3 þm. (ÁRJ, JóhS, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, GE, GGuðbj, ÍGP, JBH, KF, MF, SvanJ, TIO) fjarstaddir.