1997-05-16 23:40:42# 121. lþ.#F 129.#5. fundur. Umboðsmaður Alþingis., til 23:41:01| A gert 20 11:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Umboðsmaður Alþingis, frh. 3. umr.

Frv. ÓE o.fl., 244. mál (heildarlög). --- Þskj. 1346.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:40]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, ÍGP, JBH, MF, ÓÖH, TIO) fjarstaddir.