1997-05-16 23:42:05# 121. lþ.#F 129.#7. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 23:42:17| A gert 20 11:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 413. mál (síðara stjfrv.). --- Þskj. 1351.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:42]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, ÍGP, JBH, MF, PHB, SvG, TIO) fjarstaddir.