1997-05-16 23:43:10# 121. lþ.#F 129.#9. fundur. Vörugjald af ökutækjum., til 23:43:31| A gert 20 11:47
[prenta uppsett í dálka] 129. fundur

Vörugjald af ökutækjum, frh. 3. umr.

Frv. VE o.fl., 549. mál (vöruflutningar). --- Þskj. 1354.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:43]

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, ÍGP, JBH, MF, TIO) fjarstaddir.