1996-12-04 14:48:44# 121. lþ.#F 35.#1. fundur. Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins., til 14:51:28| A gert 5 8:35
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 180. mál (nýtt réttindakerfi). --- Þskj. 201.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:51]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁÞ, BBj, BH, EgJ, FI, GuðjG, GHall, GL, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KHG, KÁ, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, SJóh, SP, SJS, StB, SvanJ, VE, ÞorstP.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

30 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HG, ÍGP, JóhS, KH, LMR, RG, SighB, SAÞ, SF, StG, SvG, TIO, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.