1996-12-05 14:20:48# 121. lþ.#F 36.#2. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 14:24:16| A gert 6 10:6
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 143. mál (hlutdeildarskírteini, afföll). --- Þskj. 158, nál. 232 og 254, brtt. 233.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:22]

1. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VH, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GL, GÁS, JóhS, KHG, LB, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, FrS, GHall, GMS, HÁs, HjÁ, HG, KH, LMR, SighB, SF, SJS, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:21]

Ágúst Einarsson:


Brtt. 233,1 (ný 2. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VH, VE, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, KHG, LB, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, FrS, GHall, GMS, HÁs, HjÁ, HG, KH, LMR, SighB, SF, SJS, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 233,2 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VH, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GL, GÁS, JóhS, KHG, LB, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, FrS, GHall, GMS, HÁs, HjÁ, HG, KH, LMR, SighB, SF, SJS, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 233,3 (ný 3. gr., verður 4. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SP, StG, StB, TIO, VH, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁÞ, BH, GE, GL, GÁS, JóhS, KHG, LB, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, FrS, GHall, GMS, HÁs, HjÁ, HG, KH, LMR, SighB, SF, SJS, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.