1996-12-09 15:26:33# 121. lþ.#F 37.#5. fundur. Brunatryggingar., til 15:27:16| A gert 10 9:20
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur

Brunatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 75. mál (umsýslugjald). --- Þskj. 268, brtt. 273.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:26]

Brtt. 273 samþ. með 44 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, EgJ, EKG, FrS, GE, GuðjG, GB, GHall, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SF, SP, SJS, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÖS.

18 þm. (ÁJ, BBj, DO, EOK, GHH, HÁs, HjálmJ, KHG, KÁ, LMR, LB, MS, PP, SAÞ, StG, StB, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.