1996-12-09 15:28:51# 121. lþ.#F 37.#8. fundur. Fjöleignarhús., til 15:29:22| A gert 11 8:43
[prenta uppsett í dálka] 37. fundur

Fjöleignarhús, frh. 3. umr.

Stjfrv., 174. mál (eignaskiptayfirlýsing). --- Þskj. 191.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:29]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁÞ, BH, EKG, FrS, GE, GuðjG, GB, GHall, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SF, SP, SJS, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÖJ, ÖS.

1 þm. (EgJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, BBj, DO, EOK, GHH, HÁs, HjálmJ, KHG, KÁ, LMR, LB, MS, PP, SAÞ, StG, StB, ÞorstP) fjarstaddir.