1996-12-10 14:32:15# 121. lþ.#F 38.#7. fundur. Almenn hegningarlög., til 14:32:40| A gert 11 8:30
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur

Almenn hegningarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 97. mál (vernd gegn mismunun). --- Þskj. 100.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:32]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EKG, EOK, GE, GuðjG, GB, GHall, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÖS.

18 þm. (ÁRÁ, ÁMM, EgJ, FrS, GHH, HÁs, HjÁ, KHG, KÁ, LMR, LB, MS, SJóh, StG, StB, SvanJ, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.