1996-12-11 15:55:26# 121. lþ.#F 40.#3. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 15:57:38| A gert 12 8:8
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 143. mál (hlutdeildarskírteini, afföll). --- Þskj. 264, frhnál. 291, brtt. 292.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:57]

Brtt. 292 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KH, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRÁ, ÁJ, DO, GB, GMS, HÁs, HBl, KHG, KÁ, LMR, LB, SighB, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:56]

Ágúst Einarsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KH, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRÁ, DO, GB, GMS, HÁs, HBl, KHG, KÁ, LMR, LB, SighB, StG, ÞorstP) fjarstaddir.