1996-12-17 14:20:56# 121. lþ.#F 47.#2. fundur. Listamannalaun., til 14:21:15| A gert 18 0:46
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur

Listamannalaun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 135. mál (markmið, greiðslufyrirkomulag o.fl.). --- Þskj. 149 (með áorðn. breyt. á þskj. 335).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:21]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EKG, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GL, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjÁ, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VH, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁJ, ÁMM, EgJ, EOK, GÁS, GMS, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, ÓÖH, RA, RG, SighB, StG, TIO, VE) fjarstaddur.