1996-12-17 14:26:47# 121. lþ.#F 47.#7. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 14:27:12| A gert 18 0:46
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 181. mál. --- Þskj. 202 (með áorðn. breyt. á þskj. 362).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:27]

Frv. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, BBj, DO, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, VH, ÞorstP, ÖS.

10 þm. (ÁE, BH, GE, GL, GÁS, GGuðbj, KHG, SJóh, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁJ, ÁMM, EgJ, GMS, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, LB, ÓÖH, RA, RG, SighB, StG, TIO, VE, ÖJ) fjarstaddur.