1996-12-19 10:07:07# 121. lþ.#F 50.#1. fundur. Póst- og fjarskiptastofnun., til 10:14:05| A gert 19 17:26
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur

Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 164, nál. 374 og 382, brtt. 375.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:11]

1. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HÁs, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, JBH, KHG, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, GL, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JóhS, KÁ, LMR, RA, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:08]

Kristín Halldórsdóttir:


[10:09]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[10:10]

Svavar Gestsson:


2.--6. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HÁs, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, GL, HBl, HjÁ, HjálmJ, JóhS, KÁ, LMR, RA, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 375,1 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, HBl, HjálmJ, JóhS, KÁ, LMR, RA, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, HBl, HjálmJ, JóhS, KÁ, LMR, RA, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 375,2 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, HBl, HjálmJ, JóhS, KÁ, LMR, RA, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, HBl, HjálmJ, JóhS, KÁ, LMR, RA, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

9.--12. gr. og ákvæði til brb. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HÁs, HjÁ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁJ, BH, DO, EOK, HBl, HjálmJ, JóhS, KÁ, LMR, RA, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.