1996-12-19 14:00:29# 121. lþ.#F 51.#1. fundur. Póst- og fjarskiptastofnun., til 14:01:52| A gert 19 22:31
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur

Póst- og fjarskiptastofnun, 3. umr.

Stjfrv., 149. mál. --- Þskj. 421, brtt. 424.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:01]

Brtt. 424 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, DO, EgJ, GE, GÁ, HBl, JBH, JónK, KÁ, KH, ÓE, SighB, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BH, DO, EgJ, GE, GÁ, HBl, JónK, KÁ, ÓE, SP, ÞorstP) fjarstaddir.