1996-12-19 21:50:33# 121. lþ.#F 51.#5. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997., til 22:24:18| A gert 19 22:31
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997, frh. 2. umr.

Stjfrv., 119. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 130, nál. 328 og 368, frhnál. 416, brtt. 329 og 417.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:52]

1. gr. samþ. með 34:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÁJ*) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BH, EgJ, GÁ, KÁ, LMR, SighB, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:51]

Ágúst Einarsson:


[21:52]

Svavar Gestsson:


Brtt. 329,1, fyrri mgr., (ný fyrri mgr. 2. gr.) samþ. með 35:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

3 þm. (GL, HjÁ, SJóh) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SighB, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 329,1, síðari mgr., (ný síðari mgr. 2. gr.) samþ. með 35:21 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÓE.
nei:
JóhS, JBH, KHG, KH, LB, GL, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS, ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, HG.

1 þm. (HjÁ) greiddi ekki atkv.

6 þm. (KÁ, LMR, SP, ÞorstP, BH, GÁ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:56]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[21:57]

Steingrímur J. Sigfússon:


3.--7. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

8.--9. gr. samþ. með 35:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

7 þm. (BH, GÁ, IP, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:02]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[22:03]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[22:04]

Svavar Gestsson:


Brtt. 329,2 kölluð aftur.

Brtt. 417,1 (ný 10. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, GÁ, JóhS, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:05]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[22:06]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):


[22:06]

Svavar Gestsson:


11. gr. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GL, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.

5 þm. (ÁRJ, GE, GÁS, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:08]

Ágúst Einarsson:


[22:09]

Guðmundur Árni Stefánsson:


12. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

13.--14. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

15.--16. gr. samþ. með 36:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:11]

Össur Skarphéðinsson:


Brtt. 329,3 samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
KHG.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, DO, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

17. gr., svo breytt, samþ. með 36:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

18. gr. (a-liður) samþ. með 37:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KH, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SighB) greiddi ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

18. gr. (b--c-liðir) samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
GÁS.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞorstP, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

5 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP) fjarstaddir.

Brtt. 329,4 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

19. gr., svo breytt, samþ. með 36:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:14]

Össur Skarphéðinsson:


[22:15]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[22:15]

Steingrímur J. Sigfússon:


[22:17]

Svavar Gestsson:


20. gr. samþ. með 38:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, GE, GÁS, RG, ÖS.

14 þm. (ÁE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KH, LB, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 417,2 (ný grein, verður 21. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

16 þm. (ÁRJ, GL, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KH, LB, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

21. gr. (verður 22. gr.) samþ. með 57 shlj. atkv.

22. gr. (verður 23. gr.) samþ. með 37:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 417,3 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁRJ, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

23. gr. (verður 24. gr.), svo breytt, samþ. með 39:10 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.
nei:
GL, GÁS, HG, KHG, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KH, LB, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

24. gr. (verður 25. gr.) samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 329,5 (25. gr. falli brott) samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 417,4 (ný 26. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GL, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.

9 þm. (ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JBH, KH, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

27. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47:10 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE.
nei:
GL, HG, KHG, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS.

6 þm. (BH, GÁ, KÁ, LMR, SP, ÞorstP) fjarstaddir.