1996-12-19 22:40:38# 121. lþ.#F 52.#1. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997., til 22:43:26| A gert 20 10:55
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997, 3. umr.

Stjfrv., 119. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 454 (með áorðn. breyt. á þskj. 417), brtt. 455.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:41]

Brtt. 455 samþ. með 44 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 27:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, IP, KPál, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, TIO, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.

16 þm. (ÁRÁ, BH, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KÁ, LMR, MS, SP, StG, StB, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:41]

Svavar Gestsson: