1996-12-19 22:44:53# 121. lþ.#F 52.#2. fundur. Lánsfjárlög 1997., til 22:46:06| A gert 20 10:55
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur

Lánsfjárlög 1997, frh. 3. umr.

Stjfrv., 24. mál. --- Þskj. 456, frhnál. 457.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:45]

Brtt. í nál. 457 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, IP, KPál, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, TIO, VE.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRÁ, BH, HÁs, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KÁ, LMR, MS, SP, StG, StB, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, IP, KPál, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, TIO, VE.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁRÁ, BH, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KÁ, LMR, MS, SP, StG, StB, VS, ÞorstP) fjarstaddir.