1996-12-19 22:46:24# 121. lþ.#F 52.#3. fundur. Skipulagslög., til 22:46:54| A gert 17 9:56
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur

Skipulagslög, frh. 3. umr.

Frv. umhvn., 240. mál (skipan skipulagsstjórnar). --- Þskj. 367.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:46]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HBl, HjÁ, IP, KHG, KH, KPál, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, SJS, SvG, TIO, VE, ÖJ.

10 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, JóhS, JBH, LB, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRÁ, BH, HÁs, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, KÁ, LMR, MS, SP, StG, StB, VS, ÞorstP) fjarstaddir.