1996-12-20 13:34:26# 121. lþ.#F 53.#1. fundur. Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins., til 13:57:51| A gert 21 10:56
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 180. mál (nýtt réttindakerfi). --- Þskj. 201, nál. 431, brtt. 432 og 434.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Ágúst Einarsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BH, GHall, HjÁ, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:37]

Pétur H. Blöndal:


2. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 432,1 samþ. með 54 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 432,2 samþ. með 55 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

5.--6. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 432,3 samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖS.

2 þm. (HG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:40]

Ögmundur Jónasson:


7. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖS.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

8.--10. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 434,1 felld með 53:2 atkv. og sögðu

 já:
EOK, PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

1 þm. (KHG) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:43]

Pétur H. Blöndal:


[13:44]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson):


[13:45]

Kristinn H. Gunnarsson:


[13:46]

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 434,2--14 kölluð aftur.

11. gr. samþ. með 54:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 432,4 samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.

2 þm. (EOK, PHB) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

12. gr., svo breytt, samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.
nei:
PHB.

2 þm. (EOK, KHG) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

13.--24. gr. samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

2 þm. (EOK, KHG) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, LB, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 432,5 samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, EOK, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

25. gr., svo breytt, samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHall, HBl, RA, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

26. gr. samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

2 þm. (EOK, GÁS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, KHG, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 432,6 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (EOK, PHB) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, KHG, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

27. gr., svo breytt, samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

2 þm. (EOK, KHG) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 432,7 samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (EOK, PHB) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, KHG, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

28. gr., svo breytt, samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

29.--38. gr. samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

2 þm. (EOK, GÁS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 432,8 samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (EOK, PHB) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, DO, GHall, KHG, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, DO, GHall, SighB, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

39.--40. gr. samþ. með 50:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

12 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, DO, EOK, GE, GHall, SAÞ, SF, SJS, StB, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 432,9 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖS.

3 þm. (EOK, PHB, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EgJ, EKG, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

41. gr., svo breytt, samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖS.
nei:
PHB.

2 þm. (EOK, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

42.--54. gr. samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 432,10 samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (EOK, PHB) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

55. gr., svo breytt, samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.
nei:
PHB.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GGuðbj, SJóh, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

56.--64. gr. samþ. með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.
nei:
PHB.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JBH, JónK, KHG, KÁ, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

2 þm. (EOK, PHB) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, BH, GHall, JóhS, KH, SighB, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.