1996-12-20 13:59:16# 121. lþ.#F 53.#3. fundur. Lánsfjáraukalög 1996., til 14:01:58| A gert 7 9:25
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur

Lánsfjáraukalög 1996, frh. 2. umr.

Stjfrv., 226. mál (útgáfa húsbréfa). --- Þskj. 306, nál. 408.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:01]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖS.

10 þm. (GL, GGuðbj, HG, JBH, KHG, KÁ, KH, RA, SighB, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.

3 þm. (GGuðbj, KÁ, KH) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.