1996-12-20 14:02:52# 121. lþ.#F 53.#5. fundur. Málefni fatlaðra., til 14:07:06| A gert 21 10:56
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur

Málefni fatlaðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 228. mál (yfirtaka sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 308, nál. 410.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÖJ.

2 þm. (HG, KHG) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

2.--5. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 410 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VE.

3 þm. (HG, KHG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, VS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:04]

Sigríður Jóhannesdóttir:


Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÖJ.

2 þm. (HG, KHG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, SvG, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:05]

Hjörleifur Guttormsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.