1996-12-20 14:08:25# 121. lþ.#F 53.#8. fundur. Öryggi raforkuvirkja., til 14:23:34| A gert 21 10:56
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur

Öryggi raforkuvirkja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 73. mál. --- Þskj. 73, nál. 379 og 402, brtt. 380.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

Till. í nál. 402 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 33:22 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, EgJ*, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:09]

Svavar Gestsson:


1. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BH, GHall, KH, SAÞ, SF, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,1 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BH, EKG, GE, GHall, JBH, KH, LB, SAÞ, SF, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,2 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHall, HjÁ, SAÞ, SF, StG, VE, ÞorstP) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, HBl, SAÞ, SF, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,3 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,4 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, StG, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, SvG, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,5 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, GL, GÁS, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,6 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÖS.

19 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, GÁ, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,7 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, SAÞ, SF, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EOK, GE, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 380,8 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

10. gr., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,9 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, ÓÖH, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

11. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,10 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

13. gr., svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 380,11 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, GMS, SAÞ, SF, StB, ÞorstP) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, ÓÖH, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BH, EKG, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 380,12 (15. gr. falli brott) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GÁ, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

16. gr. (verður 15. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 380,13 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

20 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GMS, HG, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

17. gr. (verður 16. gr.), svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁE, GÁS, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GE, GHall, GL, GGuðbj, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

18.--20. gr. (verða 17.--19. gr.) samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

21 þm. (ÁE, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, JBH, KHG, KÁ, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, FI, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GL, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SP, StG, StB, TIO, VS, VE.

15 þm. (GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.