1996-12-20 14:23:35# 121. lþ.#F 53.#9. fundur. Löggildingarstofa., til 14:27:45| A gert 21 10:56
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur

Löggildingarstofa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 74. mál. --- Þskj. 74, nál. 241.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:25]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE.

15 þm. (GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:24]

Steingrímur J. Sigfússon:


2. gr. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VE.

15 þm. (GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, FrS, GHall, GMS, SAÞ, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 1 í nál. 241 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VE.

15 þm. (GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EgJ, FrS, GHall, GMS, SAÞ, SF, VS, ÞorstP) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE.

14 þm. (GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, FrS, GHall, GMS, SAÞ, SF, SJS, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 2 í nál. 241 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE.

15 þm. (GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, FrS, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE.

13 þm. (GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, RA, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHall, GMS, KH, SAÞ, SF, SJS, ÞorstP) fjarstaddir.

5.--6. gr. og ákv. til brb. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE.

14 þm. (GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GMS, SAÞ, SF, SJS, ÞorstP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SP, StG, StB, SvanJ, TIO, VS, VE.

13 þm. (GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BH, GHall, GMS, SAÞ, SF, ÞorstP) fjarstaddir.