1996-12-20 20:34:42# 121. lþ.#F 53.#10. fundur. Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997., til 20:37:03| A gert 21 10:56
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur

Samningar um veiðar á norsk-íslenska síldarstofninum 1997, frh. síðari umr.

Stjtill., 248. mál. --- Þskj. 404, nál. 458 og 477.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:21]

Tillgr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

15 þm. (GE, GL, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BH, EKG, EOK, GB, GHall, GÁS, GMS, JóhS, JBH, KÁ, LMR, PHB, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:35]

Svavar Gestsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, GE, GL, GÁS, GGuðbj, HG, KHG, KH, LB, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁRÁ, BH, EKG, EOK, GB, GHall, GMS, JóhS, JBH, KÁ, LMR, PHB, RA, SAÞ, VE) fjarstaddir.