1996-12-20 22:52:58# 121. lþ.#F 54.#1. fundur. Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins., til 22:55:01| A gert 7 9:52
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 180. mál (nýtt réttindakerfi). --- Þskj. 480, nál. 485.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:53]

Brtt. 1 í frhnál. 485 samþ. með 48:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EOK, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.
nei:
JBH.

14 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, EKG, FI, FrS, GB, GHall, GÁS, ÍGP, KÁ, ÓE, PHB, SP) fjarstaddir.

Brtt. 2 í frhnál. 485 samþ. með 52:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.
nei:
JBH.

10 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, EKG, GB, GHall, GÁS, KÁ, PHB, SP) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 51:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.
nei:
JBH.

11 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, EKG, GB, GHall, GÁS, KHG, KÁ, PHB, SP) fjarstaddir.