1996-12-20 22:55:03# 121. lþ.#F 54.#2. fundur. Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 23:01:21| A gert 7 9:52
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Sérákvæði í nokkrum lögum er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Frv. meiri hl. efh.- og viðskn., 251. mál. --- Þskj. 433, brtt. 486.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:56]

1. gr. samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS.
nei:
JBH.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, EKG, GB, GHall, GÁS, KÁ, PHB, SP) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
JBH.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GB, GHall, GÁS, KÁ, PHB, SP) fjarstaddir.

3.--5. gr. samþ. með 33:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
JBH.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, FrS, GB, GHall, GÁS, KÁ, PHB, SP) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP.
nei:
GL, HG, JBH, SJS, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, EKG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, KÁ, ÓÖH, PHB, SP, VS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:58]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 486 (tvær nýjar greinar, verða 7.--8. gr.) samþ. með 35:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
SJS, ÖJ, ÖS.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SJóh, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, SighB, SP) fjarstaddir.

7. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 36:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
HG, SJóh, SJS, ÖJ.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, JóhS, KH, LB, RA, RG, SighB, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KHG, KÁ, ÖS) fjarstaddir.

8.--18. gr. (verða 10.--20. gr.) samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.
nei:
JBH.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, EKG, GB, GHall, GÁS, KÁ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (ÁRJ, RA) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KHG, KÁ, RG, SJS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.