1996-12-20 23:01:22# 121. lþ.#F 54.#3. fundur. Lánsfjáraukalög 1996., til 23:02:07| A gert 21 11:30
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Lánsfjáraukalög 1996, frh. 3. umr.

Stjfrv., 226. mál (útgáfa húsbréfa). --- Þskj. 306.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:01]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

4 þm. (GGuðbj, HG, KH, RA) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, SighB, ÖS) fjarstaddir.