1996-12-20 23:02:08# 121. lþ.#F 54.#4. fundur. Almannatryggingar og lyfjalög., til 23:10:47| A gert 7 9:52
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Almannatryggingar og lyfjalög, frh. 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 250. mál (kaup á vörum og þjónustu, lyfjaverðsnefnd). --- Þskj. 412, brtt. 447.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:02]

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GL, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, SighB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 447 felld með 36:18 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
LB, GL, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS, ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH.
nei:
MS, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÓE, ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, GÁ.

1 þm. (LMR) greiddi ekki atkv.

8 þm. (SighB, ÁRÁ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[23:06]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[23:07]

Fjármálaráðherra (Friðrik Sophusson):


2.--3. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, LMR, SighB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.